AKTYVIŲ PRAMOGŲ CENTRO
“BAM ZONA” TAISYKLĖS

(rizikos pripažinimo ir atsakomybės prisiėmimo pareiškimas)

Aktyvių pramogų centro „BAM ZONA“ taisyklės, jų žinojimas ir laikymasis yra būtina sąlyga norint užsiimti „BAM ZONA“ (UAB “Stella Vega”) organizuojamomis aktyviomis pramogomos ir gauti kitas centro paslaugas.

Įsigydami „BAM ZONA“ aktyvių pramogų centro paslaugas patvirtinate, kad:

  • susipažinote ir sutinkate su šiomis taisyklėmis,
  • Jūs neturite sveikatos sutrikimų, kurie gali įtakoti jūsų sveikatos būklę gaunant paslaugas,
  • Jūs suvokiate aplinkinių žmonių veiksmus ir gebate atsakyti už savo veiksmus,
  • ateityje neturėsite pretenzijų „BAM ZONA“ (UAB “Stella Vega”) dėl galimų pasekmių, atsiradusių dėl apsilankymo aktyvių pramogų centre „BAM ZONA“.

            UAB “Stella Vega” valdomas aktyvių pramogų centras ,,BAM ZONA“, toliau vadinama – “centras”, visos UAB “Stella Vega” valdomo aktyvių pramogų centro ,,BAM ZONA“ teikiamos paslaugos toliau vadinamos – “paslaugos”, šios UAB “Stella Vega” valdomo aktyvių pramogų centro ,,BAM ZONA“ taisyklės toliau vadinamos – “taisyklės” ar “centro taisyklės” bei UAB “Stella Vega” valdomo aktyvių pramogų centro ,,BAM ZONA“ žaidimų salė, toliau vadinama – “salė”.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Aktyvios pramogos iš prigimties yra rizikinga ir pavojinga veikla, kuri gali sąlygoti susižeidimus, netektis, nuostolius, asmens traumą ar net mirtį.

1.2. UAB “Stella Vega” garantuoja paslaugų saugumą su sąlyga, kad lankytojas griežtai laikosi šių taisyklių bei instruktoriaus ir/arba trenerio nurodymų.

1.3. Kiekvienas centro lankytojas ar centro paslaugų vartotojas privalo laikytis nustatytų centro taisyklių ir centro darbuotojų (instruktoriaus ir/ar trenerio) instrukcijų.

1.4. Lankytojas privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį jo amžių, jei to paprašo  aktyvių pramogų centro darbuotojas.

1.5. Jaunesniems nei 8 metai, privaloma tėvų arba oficialių globėjų ar atsakingų asmenų priežiūra.

1.6. Lankytojų iki 18 metų amžiaus tėvai (oficialūs globėjai ar atsakingi asmenys) parašu patvirtina faktą, kad jų prižiūrimas lankytojas pilnai susipažino su centro taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat užtikrina jų prižiūrimo lankytojo centrui padarytos žalos atlyginimą LR norminių aktų nustatyta tvarka ir atsako už jų elgesį, bei bet kokį jų sveikatos sutrikimą.

1.7. Atskiroms aktyvių pramogų centro veikloms ir pramogoms gali būti taikomi vaiko amžiaus ir fizinių duomenų apribojimai, nurodyti aktyvių pramogų centre veiklos ar pramogos vietoje. Lankytojai privalo laikytis ir nepažeisti šių apribojimų.

1.8. Dėl pačių lankytojų sveikatos ir saugumo aktyvių pramogų centre draudžiama lankytis vaikams ir kitiems asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat turintiems atvirų žaizdų ar kitų sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų jų pačių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei. Esant akivaizdžioms abejonėms dėl vaiko ar kito asmens sveikatos, vaikui ar kitam asmeniui centro darbuotojas turi teisę nesuteikti galimybės naudotis aktyvių pramogų centro paslaugomis.

1.9. Aktyvių pramogų centre negali lankytis asmenys apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, o centre besilankantys vartoti šias medžiagas. Aktyvių pramogų centrą aptarnaujantys darbuotojai turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo lankytojo neįleisti į centrą. Pastebėjus, jog nesilaikoma šios taisyklės, centro darbuotojai gali pareikalauti nedelsiant palikti pramogų centro patalpas.

2. LANKYMOSI AKTYVIŲ PRAMOGŲ CENTRE „BAM ZONA“ TVARKA

2.1. Kiekvienas centro lankytojas ar centro paslaugų vartotojas privalo susipažinti, sutikti ir laikytis šių taisyklių.

2.2. Už atsineštas vaišes, jų kokybę ir svečių sveikatos būklę šventės metu ar po šventės, atsakingi šventės užsakovai.

2.3. Į užsakytos šventės trukmę yra įskaičiuotas jūsų atvykimo ir išvykimo laikas.

2.4. Tvarkytis šventės vietą ir rinktis savo daiktus rekomenduojame likus 15 min iki šventės pabaigos.

2.5. Už šventę susimokėti turite išlydėję paskutinius svečius pagal nustatytus įkainius.

2.6. Šventės užsakovams galima atvykti ne anksčiau kaip prieš 10 min.

2.7. Šventės pratęsimas yra mokamas ir užsakomas iš anksto, neužsisakius iš anksto – pratęsimas galimas pagal užimtumą. Šventės metu apie norimą pratęsimą (jei jis galimas) personalą turite informuoti likus 30 min iki šventės pabaigos. Šventės pratęsimas 30 min. kainuoja 20 Eur.

2.8. Rezervacijos vaikų šventėms galioja tik sumokėjus avansą, kuris nėra grąžinamas. Jubiliato ligos atveju, pristačius gydytojo pažymą, šventės data bendru sutarimu yra perkeliama 1 kartą mėnesio laikotarpyje. Svečių ligos atveju avansas negrąžinamas ir kitaip nepanaudojamas, aktyvių pramogų centre „BAM ZONA“.

2.9. Užsakius iš anksto ilgesnį šventės laiką nei 2 val. vėliau ar jau šventės dieną to laiko trumpinti nebegalima.

2.10. Išskirtinę šventės temą susikuria ir pasiruošia patys tėveliai arba iš anksto suderinama su aktyvių pramogų centro personalu.

2.11. Aktyvių pramogų centre fotografuoti, filmuoti, įrašinėti garsą ir vaizdą bei naudoti padarytas nuotraukas, garso ir vaizdo įrašus lankytojams leidžiama tik jų asmeniniais tikslais, draudžiama tai daryti komerciniais tikslais ar įrašinėti, fotografuoti ir filmuoti kitus lankytojus.

2.12. Centro darbuotojai turi teisę neįleisti asmenų į aktyvių pramogų centrą jei:

  • asmuo nesutinka laikytis ir nesupranta taisyklių;
  • asmens elgesys gali sutrikdyti aktyvių pramogų centro tvarką, kelti pavojų lankytojų saugumui ir sveikatai, higieninei aktyvių pramogų centro būklei, turtui ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtinoms elgesio normoms;
  • asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų.

3. SAUGUMAS AKTYVIŲ PRAMOGŲ CENTRO „BAM ZONA“ SALĖJE

3.1. Privaloma išklausyti saugumo instruktažą.

3.2. Jei turite sveikatos problemų ar sutrikimų, nesinaudokite aktyvių pramogų centro paslaugomis.

3.3. Pramogų salėje žaidimo metu negalima turėti jokių užkandžių ir jokių gėrimų, įskaitant kramtomąją gumą, karamelinius saldainius ir pan.

3.4. Pramogų salėje žaidimo metu negalima turėti jokių aštrių daiktų: diržų, raktų, pakabukų, papuošalų ar kitų aštrių rūbų detalių.

3.5. Pramogų salėje galima dėvėti tik sportinę avalynę lygiu padu.

3.6. Už vaikų saugumą aktyvių pramogų centro šventės metu atsakingi jų tėvai ar kiti asmenys, atlydėję juos į šventę, jei vaikai palikti be tėvų, už jų saugumą ir tinkamą elgesį atsakingi šventės užsakovai.

4. AKTYVIŲ PRAMOGŲ CENTRE „BAM ZONA“ DRAUDŽIAMA:

4.1. Įsinešti/atsivesti gyvūnus.

4.2. Rūkyti, įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines, psichotropines ar kitas draudžiamas medžiagas.

4.3. Įsinešti ginklus, aštrius, sprogstamus, radioaktyvius, dūžtančius ir/ ar kitus pavojingus

daiktus ir medžiagas, su kuriomis galima susižeisti pačiam ar sužeisti kitus asmenis, kurie gali sukelti infekciją arba paskleisti aštrų kvapą bei sugadinti aktyvi pramogų centre esantį turtą/ vertybes/inventorių.

4.4. Gadinti, mėtyti, laužyti ar kitaip niokoti aktyvių pramogų centro turtą/vertybes/ inventorių.

4.5. Rėkauti, bėgioti, stumdytis, laipioti ir šokinėti tam neskirtose vietose, spardyti kamuolį aukštai į viršų.

4.6. Muštis, grubiai elgtis, tyčiotis, keiktis, užgauliai kalbėti, įžeidinėti ir kitaip trukdyti kitiems šventės dalyviams.

4.7. Šiukšlinti, teršti ar kitaip trikdyti aktyvių pramogų centro veiklą bei kitų lankytojų buvimą, naudoti konfeti, pinatas ir muilo burbulus.

4.8. Atlikti kitus neteisėtus ar gerai moralei bei viešajai tvarkai prieštaraujančius veiksmus;

4.9. Išsinešti aktyvių pramogų centrui ar kitiems lankytojams priklausančias vertybes/turtą/ inventorių. Vagystės atveju centro darbuotojai visada apie tai informuos policiją.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Aktyvių pramogų centras turi teisę periodiškai vykdyti fotografavimą, filmavimą, daryti vaizdo ir garso įrašus savo patalpose apie tai atskirai neįspėdamas Lankytojų, taip pat naudoti šias fotografijas, filmuotą medžiagą ir garso bei vaizdo įrašus ktyvių pramogų centro „BAM ZONA“  rinkodaros tikslais. Lankytojai, patekę į aktyvių pramogų centrą, automatiškai sutinka, jog jų bei jų atstovaujamų vaikų nuotraukos, filmuota medžiaga bei garso įrašai būtų naudojami aktyvių pramogų centro viešinimo tikslais socialinės medijos bei kituose žiniasklaidos kanaluose.

5.2. Visi lankytojai privalo palaikyti tvarką ir švarą, saugoti centro įrangą ir kitą turtą. Draudžiama palikti šiukšles ir kitus daiktus tam neskirtoje vietoje.

5.3. UAB “Stella Vega” valdomoje aktyvių pramogų centro „BAM ZONA“ teritorijoje priimtina gerbti aplinkinių žmonių interesus, pagarbiai bendrauti ir nežeisti savo žodžiais ar veiksmais aplinkinių.

5.4. UAB “Stella Vega” valdomas aktyvių pramogų centras „BAM ZONA“ neatsako už paliktus be priežiūros asmeninius lankytojų daiktus.

5.5. Visi rasti daiktai saugomi aktyvių pramogų centro „BAM ZONA“ patalpose 14 kalendorinių dienų nuo palikimo datos ir gali būti grąžinti savininkui įrodžius teisę į paliktą daiktą.

5.6. UAB “Stella Vega” nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo aktyvių pramogų centre „BAM ZONA“ patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jeigu lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.

5.7. Šių UAB “Stella Vega” valdomo aktyvių pramogų centro ,,BAM ZONA“ taisyklių ir rizikos pripažinimo ir atsakomybės prisiėmimo pareiškimas įsigalioja neribotam laiko terminui nuo centro lankytojo ar centro lankytojo oficialaus globėjo pasirašymo UAB “Stella Vega”  datos iki UAB “Stella Vega” įmonei siųsto ir gauto raštiško lankytojo ar oficialaus globėjo prašymo nutraukti šį rizikos pripažinimą ir atsakomybės prisiėmimą datos.

5.8. Taisyklių ar įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

AŠ PARAŠU PATVIRTINU, KAD VISIŠKAI (PILNAI) PERSKAIČIAU ŠĮ OFICIALŲ RAŠTĄ IR PRISIIMU VISIŠKĄ ATSAKOMYBĘ BEI VISIŠKAI SUPRANTU BET KURĮ IR KIEKVIENĄ ŠIO DOKUMENTO NUOSTATĄ (PUNKTĄ) IR SAVO LAISVA VALIA LAIKAUSI ŠIO SUSITARIMO.

AŠ NAUDOJU SAVO PATIES RIZIKĄ IR AIŠKIAI SUPRANTU, PRIPAŽĮSTU IR SUTINKU, KAD CENTRAS, JO APTARNAUJANTIS PERSONALAS, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI AR/IR PRIŽIŪRINTYS ASMENYS NEATSAKO UŽ BET KOKIUS SUŽEIDIMUS, NETEKTIS, NUOSTOLIUS, ASMENS (SAVO) TRAUMAS AR MIRTĮ, ATSIRADUSIUS NAUDOJANTIS ĮRENGINIAIS, ĮRANGA AR APRANGA.

ŠIUO BŪDU ATSISAKAU, ATLEIDŽIU IR IŠTEISINU VISAM LAIKUI, UAB “STELLA VEGA” AKTYVIŲ PRAMOGŲ CENTRO ,,BAM ZONA“ ATSAKINGĄ APTARNAUJANTĮ PERSONALĄ, DIREKTORIUS, DARBUOTOJUS NUO BET KOKIOS IR VISIŠKOS ATSAKOMYBĖS, TVIRTINIMŲ, REIKALAVIMŲ AR BET KOKIŲ VEIKSMŲ ATSIRADUS BET KOKIEMS SUŽEIDIMAMS, NETEKTIMS, NUOSTOLIAMS, ASMENS (SAVO) TRAUMOMS AR MIRČIAI DĖL NEATSARGUMO AR KITOS PRIEŽASTIES, KURI ATSIRADO MAN NAUDOJANTIS CENTRU, JO PASLAUGOMIS, ĮRENGINIAIS, ĮRANGA AR APRANGA.

Jaunesnių nei 18 metų amžiaus lankytojų atsakomybės patvirtinimą pasirašo tėvai arba oficialūs globėjai.

Call Now ButtonSKAMBINKITE DABAR